www.engo.de | www.softwareengel.de | Urlaubsblog

 

Terminplanung mit GoogleDocs:

 
 

nfbdecode: (Nokia nfb und nfc - Datei - Decoder; Datensicherung nfb entpacken; jpg, gif, 3pg aus den Sicherungsdateien von Nokia Content Copier extrahieren)

nfbdecode: (Nokia nfb and nfc file decoder: extract your data from backup file (phonebook, contacts, jpg pictures and 3gp videos, etc.)

 

WIKI - Portal Terminplanung (Pölen / Beachen)